RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską PZW na rok 2024 r w moim Kole lub poprzez system e-zezwoleń chcę opłacić składkę członkowską roczną potwierdzającą przynależność do wskazanego Koła PZW - opłacając składkę członkowską roczną akceptuje Statut PZW.
Wędkarze Okręgu PZW w Poznaniu mają prawo korzystania ze zniżek w zakupie zezwoleń wyłącznie po wniesieniu w macierzystym Okręgu pełnej rocznej okręgowej składki na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO


Jeżeli zakupu składki członkowskiej dokonano elektronicznie w 2023 roku, proszę wpisać numer E-zezwolenia tej składki.
Jeżeli pierwszy raz wstępujesz do PZW i nie posiadasz legitymacji członkowskiej pozostaw pole puste.

WYBOR_GLOWNEJ_WODY_POLOWU

Limit dobowy łowiących na łowisku został osiągnięty - wybierz inne łowisko.
Limit dobowy łowiących na łowisku nie został osiągnięty - połów na łowisku jest możliwy.

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł

WERYFIKACJA OPŁACONYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

REGULAMIN
REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB PROWADZONEJ PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKREG W POZNANIU
 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zawarcie umowy (Wykup e-zezwolenia)
 4. Postanowienia końcowe
 1. DEFINICJE
  1. Regulamin - dokument udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży zezwolenia Kupującemu i określający warunki sprzedaży E - zezwoleń na amatorski połów ryb przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
  2. Sprzedający - Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Znanieckiego 9 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000077054,NIP: 777-00-03-251, REGON 631209272, (Dalej w regulaminie zwany również PZW),
  3. Kupujący - osoba fizyczna dokonująca zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb na terenie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu, spełniająca wymogi regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie podległym PZW oraz ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476) (Kupujący zwany jest również w dalszej części regulaminu Użytkownikiem),
  4. Serwis E-zezwolenia - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.pzw.poznan.pl/zezwolenia prowadzony przez PZW, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonać opłacenia składek członkowskich oraz zakupu zezwoleń na amatorski połów ryb w postaci elektronicznej (Dalej: E-Zezwolenie),
  5. Transakcja - opłacenie składek członkowskich oraz umowa sprzedaży zezwolenia na amatorski połów ryb zawierana pomiędzy PZW a Kupującym za pośrednictwem serwisu bez konieczności zakładania konta użytkownika przez Kupującego,
  6. Płatność - spełnienie przez Kupującego na rzecz Sprzedającego świadczenia pieniężnego należnego za e- zezwolenie za pośrednictwem systemu płatności on-line,
  7. E-Zezwolenie - dokument wydany w postaci elektronicznej w ramach serwisu E- Zezwolenia przez PZW jako uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. (Podstawę prawną wydania E-Zezwolenia stanowi art. 7 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476).
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Warunkiem zakupu E-zezwolenia na amatorski połów ryb jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień a nadto potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem wędkowania.
  2. Warunkiem zakupu E-zezwolenia jest spełnienie następujących wymagać technicznych dla sprzętu informatycznego:
   • dostęp do sieci Internet,
   • zainstalowanie w systemie przeglądarka
  3. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń okresowych: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe dla wędkarzy zrzeszonych w PZW i wędkarzy niezrzeszonych.
  4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne dla:
   • członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską
   • dla osób niezrzeszonych (obywateli polskich) nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską,
   • dla cudzoziemców z dokumentem tożsamości - bez konieczności posiadania karty wędkarskiej
  5. Od dnia 22 marca 2020 r. w związku z wytycznymi dot. zwalczania SARS-Cov-2 na terytorium RP, w sprzedaży są następujące rodzaje składek członkowskich rocznych: składki okręgowe roczne dla członków PZW innych okręgów, składki członkowskie ogólnozwiązkowe wraz ze składką członkowską okręgową dla członków Okręgu PZW w Poznaniu
  6. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne dla:
   • członków PZW innych okręgów wraz z kartą wędkarską i dokumentem potwierdzającym członkostwo (legitymacją PZW)
   • członków PZW okręgu Poznańskiego wraz z kartą wędkarską lub paszportem jeżeli członek okręgu poznańskiego jest cudzoziemcem zwolnionym z posiadania karty wędkarskiej
   • Wnosząc składki członkowskie na Okręg PZW w Poznaniu, wędkarz oświadcza, że akceptuje Statut PZW i staje się wędkarzem zrzeszonym w Polskim Związku Wędkarskim
 3. ZAWARCIE UMOWY (WYKUP E-ZEZWOLENIA)
  1. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line:
   • płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi,
   • opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  2. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU .
  3. W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
   • moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,
   • moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
  4. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  5. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany Kupujący po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  6. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia.
  2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu E-Zezwolenia reguluje polityka prywatności dostępna pod adresem https://www.pzw.poznan.pl/zezwolenia/dane/RODO_Klauzula.pdf [podstawa prawna rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]
  3. Podanie przez Kupującego danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak stanowi ono warunek konieczny realizacji transakcji w ramach serwisu E -Zezwolenia. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Transakcji
  4. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Poznaniu adres ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, lub pod numerem telefonu : +48 61 8290 530.
UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu E-Zezwolenia reguluje polityka prywatności dostępna pod adresem http://www.pzw.poznan.pl/zezwolenia/dane/RODO_Klauzula.pdf